Smartview duo twin 8″ monitor screen

£36 per day/£108 per week